Priešmokyklinio ugdymo tikslas:

Padėti vaikui sėkmingai augti ir pasirengti mokytis mokykloje.

Amžius, nuo kurio vaikui pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Priešmokyklinę grupę vaikas gali pradėti lankyti ir nuo 5 metų, jeigu tokį ugdymą įvertinę vaiko brandumą rekomenduoja pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybų psichologai. Tokiu atveju vaikas nuosekliai tęsia mokymąsi pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ilgiau nei vienerius metus vaikui, kuriam reikia nuolatinės kvalifikuotų specialistų pagalbos bei sveikatą tausojančio dienos režimo, tėvų (globėjų) prašymu ir vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta tvarka.

Priešmokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal vienerių metų Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės. Kalbinių vaikų gebėjimų ugdymui parengti patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams.

Programos minimali trukmė – 640 valandų (arba 4 val. per dieną, 20 val. per savaitę). Kretingalės vaikų lopšelyje-darželyje priešmokyklinės ugdymo grupės trukmė yra 10,5 val. per dieną.

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa pritaikoma atsižvelgiant į jo poreikius bei remiantis bendrais kriterijais ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta tvarka.

Leidiniai tėvams: „Jūsų vaikas – priešmokyklinukas“, „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“

 

Priešmokyklinio ugdymo organizavimas

Priėmimas

vaikai į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami be eilės.

Priimant vaiką į priešmokyklinio ugdymo programą  tarp tėvų (globėjų) ir ugdymo įstaigos pasirašoma mokymo sutartis, kurioje nurodomi sutarties sudarytojai, ugdymo programa, jos trukmė, šalių įsipareigojimai, nutraukimo sąlygos ir kiti vaikui, šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai.

Pedagogai

Priešmokyklinio ugdymo programą vykdo priešmokyklinio ugdymo pedagogas. Jeigu ugdymas vyksta ilgiau nei 33 valandas per savaitę, grupėje privalo dirbti daugiau nei vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Siekiant užtikrinti veiksmingą vaikų ugdymąsi, vaikui ir jo tėvams (globėjams) gali būti teikiama kompleksinė pagalba, dėl kurios reikėtų kreiptis į ugdymo įstaigos vadovą, švietimo pagalbos specialistus (logopedą, psichologą) ar savivaldybėje esančią pedagoginę psichologinę tarnybą.

Vežiojimo organizavimas

Priešmokyklinio ugdymo grupę lankantys vaikai į ugdymo įstaigą vežami visuomeniniu transportu mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, mokykliniu autobusu ar kitu transportu.

Jeigu vaikas gyvena kaime ar miestelyje toliau kaip 3 kilometrai nuo artimiausios ugdymo įstaigos, jis privalo būti vežamas į ugdymo įstaigą ir atgal.

Vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į ugdymo įstaigą, vežimą organizuoja ugdymo grupės savininkas savo nustatyta tvarka ir atvejais.

Priesmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas