Sveikatos priežiūros Lopšelyje-darželyje organizavimo tvarkos aprašai

Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie Įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas

PIrmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Vaikų,sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo programa

Vaikų maitinimo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Sveikatos stiprinimo programa ,,Mažais žingsneliais sveikatos link"

Pedagogų etikos kodeksas

Dėl Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių skaičiaus tvirtinimo

Asmens duomenu tvarkymo taisyklės

Darbuotojų medicininės apžiūros, tikrinimo ir nušalinimo nuo darbo dėl  neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarkos aprašas

 

 

 

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais galite susipažinti:

 

http://www.smm.lt

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

 Leidinys tėvams ,,Jūsų vaikas ikimokyklinukas"

,,Augame žaisdami, bendraudami, tyrinėdami, kurdami"

Priešmokyklinio ugdymo bendroji  programa

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

Gyvenimo įgūdžių ugdymas (ikimokyklinis amžius)

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimo rekomendacijos – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas…..daugiau

Valstybine-svietimo 2013-2022 metų strategija…..daugiau

Vaiko teisių konvencija….daugiau