Dėl Klaipėdos r. Kretingalės vaikų lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių skaičiaus tvirtinimo

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281 (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)  daugiau

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos  daugiau

Valstybinė švietimo 2013 – 2022 metų strategija  daugiau

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” daugiau

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais dokumentais galite susipažinti:

http://www.smm.lt